English
Korean(한국어)
Chinese(汉语)
Spanish(Español)
アダプティブテクノロジー(adaputhibutekunoroji-) ロゴ(rogo)マーク(ma-ku) アダプティブテクノロジー(adaputhibutekunoroji-)へ(he)ようこそ(youkoso)!(Adaptive Technologies)  
アダプティブテクノロジー(adaputhibutekunoroji-)

アダプティブテクノロジー(adaputhibutekunoroji-)(wo)(go)訪問(houmon)ください(kudasai)まし(mashi)(te)ありがとう(arigatou)ござい(gozai)ます(masu)

アダプティブテクノロジー(adaputhibutekunoroji-)(ha)すべて(subete)(no)(hito)(ni)やさしい(yasashii)支援(shien)技術(gijutsu)(wo)提供(teikyou)(shi)(te)(i)ます(masu)

2022(nen)10(gatsu)24日付(nichiduke)(no)お知らせ(oshirase)です(desu)

XServer(no)共有(kyouyuu)サーバ(sa-ba)において(nioite)(ha)、GZIP(tou)(no)圧縮(asshuku)(ga)標準(hyoujun)設定(settei)(sa)(re)(te)おり(ori)変更(henkou)不可(fuka)(no)ため(tame))、ルビ(rubi)振り(furi)音声(onsei)読み上げ(yomiage)など(nado)(no)Webアクセス(akusesu)サービス(sa-bisu)(ha)動作(dousa)でき(deki)ませ(mase)(n)

この(kono)ページ(pe-ji)(ni)英語(eigo)ルビ(rubi)(wo)振り(furi)ます(masu)

この(kono)ページ(pe-ji)(wo)音声(onsei)(de)読み上げ(yomiage)ます(masu)
      男声(dansei)    女声(josei)

英語(eigo)ルビ(rubi)音声(onsei)(wo)(moto)(ni)戻し(modoshi)ます(masu)
    
Google logo (ルビ(rubi)振り(furi)(go)検索(kensaku)可能(kanou))

Web サイト(saito)(nai)

ウェブアクセスサービス(uxebuakusesusa-bisu) (WebAS)

ウェブアクセスサービス(uxebuakusesusa-bisu)(WebAS)(to)(ha)アダプティブテクノロジー(adaputhibutekunoroji-)(ga)提供(teikyou)(shi)(te)いる(iru)情報(jouhou)弱者(jakusha)(wo)なくす(nakusu)ため(tame)(no)オンライン(onrain)サービス(sa-bisu)です(desu)ユーザー(yu-za-)登録(touroku)(無料(muryou))(wo)する(suru)だけ(dake)(de)プログラム(puroguramu)(wo)導入(dounyuu)する(suru)こと(koto)なく(naku)(dare)でも(demo)簡単(kantan)(ni)あらゆる(arayuru)ウェブベージ(uxebube-ji)対し(taishi)(te)下記(kaki)(no)サービス(sa-bisu)(機能(kinou))(wo)適用(tekiyou)する(suru)こと(koto)(ga)でき(deki)ます(masu)(組み込み(kumikomi)タイプ(taipu)(no)(go)利用(riyou)(ha)有料(yuuryou)です(desu)。)

提供(teikyou)サービス(sa-bisu)(no)概要(gaiyou)
サービス(sa-bisu)(mei) 適用(tekiyou)(rei) サービス(sa-bisu)(no)説明(setsumei)
ルビ(rubi)振り(furi)
サービス(sa-bisu)
ひら(hira)が(ga)な(na)ルビ(rubi)の(no)例(rei)ローマ字(ro-maji)ルビ(rubi)の(no)例(rei)
(クリック(kurikku)(de)全体(zentai)(wo)表示(hyouji))
ウェブページ(uxebupe-ji)(ni)自動的(jidouteki)(ni)ルビ(rubi)(wo)振る(furu)こと(koto)(ga)でき(deki)ます(masu)この(kono)(sa)ービス(-bisu)(ha)閲覧(etsuran)タイプ(taipu)組み込み(kumikomi)タイプ(taipu)(de)利用(riyou)でき(deki)ます(masu)
文字(moji)拡大(kakudai)
配色(haishoku)変更(henkou)
サービス(sa-bisu)
文字(moji)拡大(kakudai)・配色(haishoku)変更(henkou)の(no)例(rei)文字(moji)拡大(kakudai)・配色(haishoku)変更(henkou)の(no)例(rei)
(クリック(kurikku)(de)全体(zentai)(wo)表示(hyouji))
ウェブページ(uxebupe-ji)(no)文字(moji)(wo)拡大(kakudai)(shi)たり(tari)あるいは(aruiha)文字(moji)(to)背景(haikei)(no)(iro)(wo)(mi)やすい(yasui)(iro)(ni)変更(henkou)(shi)たり(tari)(shi)(te)読む(yomu)こと(koto)(ga)でき(deki)ます(masu)この(kono)サービス(sa-bisu)(ha)閲覧(etsuran)タイプ(taipu)組み込み(kumikomi)タイプ(taipu)(de)利用(riyou)でき(deki)ます(masu)
音声(onsei)読み上げ(yomiage)
サービス(sa-bisu)
読み上げる(yomiageru)文面(bunmen)
(クリック(kurikku)(de)全体(zentai)(wo)表示(hyouji))

(左端(hidarihashi)(no)三角(sankaku)(wo)クリック(kurikku))
ウェブページ(uxebupe-ji)(no)文字(moji)(wo)音声(onsei)(de)読み上げ(yomiage)ます(masu)この(kono)サービス(sa-bisu)(ha)閲覧(etsuran)タイプ(taipu)組み込み(kumikomi)タイプ(taipu)(de)利用(riyou)でき(deki)ます(masu)((hidari)(no)(rei)(ha)音声(onsei)読み上げ(yomiage)サービス(sa-bisu)(de)実際(jissai)(ni)読み上げ(yomiage)(ta)音声(onsei)(wo)録音(rokuon)(shi)(ta)もの(mono)です(desu)。)
英語(eigo)ルビ(rubi) 英語(eigo)語(go)ルビ(rubi)サービス(sa-bisu)の(no)例(rei)
(クリック(kurikku)(de)全体(zentai)(wo)表示(hyouji))
ウェブページ(uxebupe-ji)(no)文字(moji)(ni)日本語(nihongo)ルビ(rubi)(wo)振る(furu)よう(you)(ni)単語(tango)単位(tan'i)(de)英語(eigo)(no)ルビ(rubi)(wo)振り(furi)ます(masu)この(kono)サービス(sa-bisu)(ha)閲覧(etsuran)タイプ(taipu)組み込み(kumikomi)タイプ(taipu)(de)利用(riyou)でき(deki)ます(masu)

サービス(sa-bisu)全体(zentai)について(nitsuite)(ha)ウェブアクセスサービス(uxebuakusesusa-bisu)(wo)ご覧(goran)ください(kudasai)利用(riyou)方法(houhou)(ha)ウェブアクセスサービス(uxebuakusesusa-bisu)(no)利用(riyou)方法(houhou)(wo)ご覧(goran)ください(kudasai)サービス(sa-bisu)(no)詳細(shousai)(ha)(hidari)(ran)(インデックス(indekkusu))(no)提供(teikyou)サービス(sa-bisu)(na)(wo)クリック(kurikku)(shi)(te)ご覧(goran)ください(kudasai)

(免責(menseki)事項(jikou)) 日本語(nihongo)ルビ(rubi)音声(onsei)読み上げ(yomiage)英語(eigo)ルビ(rubi)(ha)ルビ(rubi)読み(yomi)翻訳(honyaku)など(nado)(ga)すべて(subete)正しい(tadashii)(to)(ha)限り(kagiri)ませ(mase)(n)その(sono)(ten)(wo)(go)了解(ryoukai)(no)(ue)(go)利用(riyou)願い(negai)ます(masu)新聞(shinbun)(de)(no)紹介(shoukai)記事(kiji)

アダプティブテクノロジー(adaputhibutekunoroji-)(no)ルビ(rubi)振り(furi)サービス(sa-bisu)(ha)多く(ooku)(no)新聞(shinbun)紙上(shijou)(de)紹介(shoukai)(sa)(re)まし(mashi)(ta)ぜひ(zehi)ご覧(goran)ください(kudasai)


訳書(yakusho)紹介(shoukai)
本(hon)の(no)紹介(shoukai):アダプティブテクノロジー(adaputhibutekunoroji-)

アダプティブテクノロジー(adaputhibutekunoroji-)

著者(chosha)
ジョセフ(josefu)ラザーロ(raza-ro)

監訳(kanyaku)
安村通晃(yasumuramichiaki)

訳者(yakusha)
鳥原(torihara)信一(shin'ichi)
中村美代子(nakamuramiyoko)
石田(ishida)直子(naoko)


SSL GMOグローバル(guro-baru)サイン(sain)の(no)サイト(saito)シール(shi-ru)

この(kono)サイト(saito)(ha)グローバル(guro-baru)サイン(sain)により(niyori)認証(ninshou)(sa)(re)(te)(i)ます(masu)。SSL対応(taiou)ページ(pe-ji)から(kara)(no)情報(jouhou)送信(soushin)(ha)暗号(angou)(ka)により(niyori)保護(hogo)(sa)(re)ます(masu)